Logowanie

WSPÓLNE ĆWICZENIA w kilku miastach

, 20-12-2017

Jesteś studentem Bowtech lub terapeutą i potrzebujesz przećwiczyć rzadko stosowaną procedurę lub wymienić się doświadczeniami - Twoi koledzy służą pomocą.

Wszy­scy stu­den­ci i te­ra­peu­ci wie­dzą, jak bez­cen­ne jest cią­głe do­sko­na­le­nie swo­ich umie­jęt­no­ści. Im le­piej po­tra­fi­my po­słu­gi­wać się Tech­ni­ką Bo­we­na, tym le­piej po­ma­ga­my na­szym pa­cjen­tom. W tym celu w różnych miastach Polski będą organizowane ćwiczenia. Za­pra­sza­my więc zwłasz­cza tych, któ­rzy na co­dzień nie ma­ją z kim po­ćwi­czyć, czy wy­mie­nić się do­świad­cze­nia­mi. 

Obecnie wszystkich chętnych zapraszamy do następujących lokalizacji:

 • Poznań, os. Zwycięstwa 13/91 piętro X - zapraszają Hania, Ola i Ewelina:
  • Ćwiczenia odbywają się w każ­dą śro­dę w go­dzi­nach 10:00 - 14:00 - jeśli chcecie ćwiczyć po południu - dajcie znać, coś wymyślimy :).
  • Chęć uczest­nic­twa pro­si­my zgła­szać ma­ilo­wo lub te­le­fo­nicz­nie 
  • Kontakt: biuro@bowenpolska.pl, tel. 616 700 192
 • Katowice, ul. Bocheńskiego 38a, Gabinet nr 119 w NZOZ CenterMed 

  • Ćwiczenia odbywają się w każ­dy wtorek w go­dzi­nach 8:30 - 10:30 
  • Chęć uczest­nic­twa pro­si­my zgła­szać ma­ilo­wo lub te­le­fo­nicz­nie
  • Kontakt: Iza Kamińska, iza@gabinetaloha.pl,  tel. 602 301 411 
 • Kraków 

 • Warszawa 
  • ul. Krypska 37/2
   • Ćwiczenia odbywają się w każ­dy piątek w go­dzi­nach 10:00 - 13:00 
   • Chęć uczest­nic­twa pro­si­my zgła­szać ma­ilo­wo lub te­le­fo­nicz­nie
   • Kontakt: Marcin Czub, info@bowenterapia.pl, tel. 511 211 759
    Sylwia Grenda, info@bowenterapia.pl, tel. 660 445 631 
  • inne lokalizacje 
   • Szczegóły do uzgodnienia ma­ilo­wo lub te­le­fo­nicz­nie 
   • Kontakt:
 • Kielce, ul. Śląska 34/65 
  • Szczegóły do uzgodnienia ma­ilo­wo lub te­le­fo­nicz­nie 
  • Kontakt: Piotr Czajkowski, piotr@boskimasaz.pl, tel. 727 998 898
 • Szczecin, Studio 12, ul. Mickiewicza 12 
  • Szczegóły do uzgodnienia ma­ilo­wo lub te­le­fo­nicz­nie 
  • Kontakt: Agnieszka Szewczyk, a.zielinska999@op.pl, tel. 505 522 272
 
Wszyst­kich ser­decz­nie za­pra­sza­my i ży­czy­my po­wo­dze­nia!

Za­chę­ca­my rów­nież te­ra­peu­tów i studentów z in­nych re­gio­nów, po­sia­da­ją­cych ga­bi­ne­ty, by udo­stęp­nia­li je w tym sa­mym ce­lu.

Komentarze

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz...