Wiel­ka Fi­zjo­te­ra­pia

Pod ko­niec ro­ku 2014 uka­za­ło się 3-to­mo­we wy­daw­nic­two pt. WIELKA FIZJOTERAPIA pod red. Zbi­gniewa Śli­wiń­skiego, Alek­san­dra Sie­ronia. Tom trze­ci po­świę­co­ny jest me­dy­cy­nie ma­nu­al­nej i kom­pen­sa­cyj­nej, gdzie zna­la­zło się miej­sce rów­nież dla Tech­ni­ki Bo­we­na. Jest to pierw­sza w Pol­sce pu­bli­ka­cja po­świę­co­na Tech­ni­ce Bo­we­na w fa­cho­wym wy­daw­nic­twie, skie­ro­wa­nym do fi­zjo­te­ra­peu­tów i le­ka­rzy oraz stu­den­tów tych dzie­dzin.

In­for­ma­cje do­ty­czą­ce pu­bli­ka­cji są do­stęp­ne na stro­nie wy­daw­nic­twa El­se­vier – ZOBACZ.

 

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów