Punkty spustowe

Niek­tó­re z ru­chów Bo­we­na po­kry­wa­ją się z punk­ta­mi na cie­le na­zy­wa­ny­mi punk­ta­mi spu­sto­wy­mi. Od­blo­ko­wa­nie owych punk­tów przy­no­si ulgę w bó­lu i po­pra­wę ko­or­dy­na­cji mię­śni oraz ru­cho­mo­ści sta­wów. Tech­ni­ka Bo­we­na do­ko­nu­je te­go w spo­sób bez­bo­le­sny po­przez wi­bra­cje, nie zaś po­przez si­ło­wą ma­ni­pu­la­cję.

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów