Punk­ty aku­punk­tu­ro­we i Me­ri­dia­ny

Więk­szość ru­chów po­kry­wa się z punk­ta­mi aku­punk­tu­ro­wy­mi, a nie­któ­re z nich prze­ci­na­ją dwa lub trzy me­ri­dia­ny jed­no­cze­śnie. Spe­cja­li­ści od aku­punk­tu­ry zna­leź­li ko­re­la­cję po­mię­dzy wska­za­nia­mi i efek­ta­mi ru­chów Bo­we­na i od­po­wia­da­ją­cym im punk­tom aku­punk­tu­ro­wym. Zau­wa­ży­li rów­nież na­tych­mia­sto­we zmia­ny w pul­so­wa­niu aku­punk­tu­ro­wym w od­po­wie­dzi na ru­chy i pro­ce­du­ry Bo­we­na. Ko­re­la­cje po­mię­dzy ty­mi dwo­ma sys­te­ma­mi mo­gą słu­żyć za wy­ja­śnie­nie bar­dzo sil­ne­go ła­dun­ku ener­ge­tycz­ne­go, któ­re­go do­star­cza tech­ni­ka Bo­we­na i jej wpły­wu na or­ga­ny we­wnętrz­ne.

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów