Pro­prio­re­cep­to­ry sta­wów

Wszyst­kie ru­chy wy­ko­ny­wa­ne wo­kół po­łą­cze­nia sta­wo­we­go, bez­po­śred­nio od­dzia­łu­ją na staw, to­reb­kę sta­wo­wą oraz wię­za­dła, któ­re są sil­nie uner­wio­ne z licz­nie wy­stę­pu­ją­cy­mi tam pro­prio­re­cep­to­ra­mi. Pro­prio­re­cep­to­ry, czy­li re­cep­to­ry czu­cia głę­bo­kie­go ob­wo­do­we­go ukła­du ner­wo­we­go, są od­po­wie­dzial­ne za re­je­stro­wa­nie in­for­ma­cji do­ty­czą­cych po­zy­cji oraz ru­chów cia­ła. Tu­taj sys­tem ner­wo­wy otrzy­mu­je bo­dziec za­chę­ca­ją­cy do nor­ma­li­za­cji funk­cjo­no­wa­nia sta­wu bez po­trze­by ma­ni­pu­la­cji si­ło­wej.

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów