Odruch roz­cią­ga­nia

Więk­szość ru­chów wy­ko­nu­je się w miej­scu przy­cze­pu po­cząt­ko­we­go bądź koń­co­we­go mię­śnia al­bo na je­go brzu­ś­cu, gdzie znaj­du­ją się re­cep­to­ry ko­mó­rek Gol­gie­go, któ­re in­for­mu­ją sys­tem ner­wo­wy o po­zio­mie na­pię­cia, dłu­go­ści i roz­cią­gnię­ciu tkan­ki mię­śnio­wo­-­ścię­gni­stej. Te re­cep­to­ry są sty­mu­lo­wa­ne pod­czas faz „ak­ty­wi­za­cji” i „ro­lo­wa­nia” ru­chu Bo­we­na. W przy­pad­ku za­ist­nie­nia po­wta­rza­ją­cej się re­ak­cji ból – przy­kurcz mię­śnia, mo­że­my prze­ła­mać to błęd­ne ko­ło przez zmia­nę bodź­ca wy­sy­ła­ne­go do sys­temu ner­wo­we­go.

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów