Em­brio­lo­gia

W Tech­ni­ce Bo­we­na mó­wi się o te­ra­pii, któ­ra po­zwa­la cia­łu prze­pro­gra­mo­wać się po­now­nie i po­wró­cić do pier­wot­ne­go wzor­ca or­ga­ni­za­cji i dzia­ła­nia. Czym więc jest ten wzo­rzec i kie­dy oraz jak po­wsta­je? Kie­dy przyj­rzy­my się do­kład­niej pierw­szym dniom roz­wo­ju em­brio­nal­ne­go, od ra­zu zwró­ci­my uwa­gę na kil­ka in­te­re­su­ją­cych zja­wisk.  W mo­men­cie po­czę­cia na­stę­pu­je po­łą­cze­nie DNA mat­ki i oj­ca, z któ­re­go po­wsta­je jed­na ko­mór­ka. Po chwi­li na­stę­pu­je szyb­ki po­dział owej ko­mór­ki, któ­ry od­by­wa się w ze­wnętrz­nej osło­nie em­brio­na, w tzw. zo­na pel­lu­ci­da. Oko­ło 15 dnia ma miej­sce nie­zwy­kle istot­ne wy­da­rze­nie. W roz­wi­ja­ją­cym się za­rod­ku two­rzy się li­nia w kształ­cie bruz­dy. Tę li­nię na­zy­wa się smu­gą pier­wot­ną, któ­ra roz­po­czy­na swo­ją „po­dró­ż” w gó­rę, w stro­nę ser­ca em­brio­na, od miej­sca, któ­re póź­niej sta­nie się ko­ścią ogo­no­wą i krzy­żo­wą do­ro­słe­go czło­wie­ka.  Jest swe­go ro­dza­ju ta­jem­ni­cą, co tak na­praw­dę ini­cju­je po­wyż­szy pro­ces, ale two­rzy on pod­sta­wę roz­wo­ju struk­tu­ry ca­łe­go or­ga­ni­zmu. Na po­cząt­ku wy­ty­cza li­nię od­nie­sie­nia dla kie­run­ków przó­d/tył, le­wy­/pra­wy, dó­ł/gó­ra. Smu­ga pier­wot­na, bę­dąc czymś w ro­dza­ju em­brio­nalnej ma­try­cy, usta­na­wia za­tem pod­sta­wo­wą „ma­pę cia­ła”. Posz­cze­gól­ne od­cin­ki smu­gi de­ter­mi­nu­ją roz­wój od­po­wied­nich czę­ści cia­ła. Dla przy­kła­du część gór­na sta­je się ser­cem, mó­zgiem i ocza­mi, część środ­ko­wa, wnętrz­no­ścia­mi i tu­ło­wiem, a część dol­na, or­ga­na­mi mied­ni­cy i ce­wą ner­wo­wą. To, co in­te­re­su­je nas, te­ra­peu­tów tech­ni­ki Bo­we­na naj­bar­dziej, to zna­cze­nie smu­gi pier­wot­nej dla roz­wo­ju ko­ści, mię­śni, or­ga­nów oraz tkan­ki łącz­nej. Wie­lu te­ra­peu­tów Bo­we­na zwró­ci­ło uwa­gę na moc od­dzia­ły­wa­nia dwóch pierw­szych ru­chów. In­te­re­su­ją­ce są wra­że­nia, któ­rych do­zna­ją pa­cjen­ci wła­śnie po tych pierw­szych dwóch ru­chach. Wie­lu z nich do­świad­cza wra­że­nia cie­pła bądź na­ra­sta­ją­cej si­ły we­wnątrz krę­go­słu­pa, prze­miesz­cza­ją­cej się w gó­rę. Fakt, że tak wie­le osób od­no­si po­dob­ne wra­że­nie jest nie­zwy­kle in­te­re­su­ją­cy, po­nie­waż ich od­czu­cia od­po­wia­da­ją do­kład­nie roz­wo­jo­wi em­brio­nalnemu, tak jak gdy­by owe si­ły em­brio­nalne by­ły na­dal obec­ne w do­ro­słym or­ga­ni­zmie. Smu­ga pier­wot­na kształ­tu­je rów­nież ce­wę ner­wo­wą, któ­ra póź­niej prze­kształ­ca się w mózg, rdzeń krę­go­wy, au­to­no­micz­ny układ ner­wo­wy (współ­czul­ny i przywspół­czul­ny) oraz grze­bień neu­ro­nal­ny. Ko­mór­ki grze­bie­nia neu­ro­nal­ne­go po­ma­ga­ją w kształ­to­wa­niu się opon ota­cza­ją­cych mózg i rdzeń krę­go­wy (szcze­gól­nie na­czy­niów­ki i pa­ję­czy­nów­ki). W ra­mach Tech­ni­ki Bo­we­na, w pro­ce­du­rze ko­ści ogo­no­wej, wy­ko­nu­je­my ruch po­przez na­czy­niów­kę, pa­ję­czy­nów­kę i opo­nę twar­dą, po­nie­waż są one przy­cze­pio­ne do ko­ści ogo­no­wej za po­mo­cą włó­kien­ka gra­nicz­ne­go – czy­li je­dy­ne­go punk­tu w cie­le gdzie wszyst­kie 3 war­stwy opon mó­zgo­wo­-r­dze­nio­wych scho­dzą się. Punkt zej­ścia się owych trzech opon (twar­dej, pa­ję­czy­nów­ki oraz na­czy­niów­ki) po­wo­du­je, Że moż­li­we jest wy­sła­nie bar­dzo sil­ne­go im­pul­su wzdłuż krę­go­słu­pa w kie­run­ku czasz­ki. Ko­lej­ną kon­se­kwen­cją roz­wo­ju em­brio­nal­ne­go jest fakt, że za­opa­trze­nie w krew oraz prze­pływ im­pul­sów ner­wo­wych do tkan­ki są ze so­bą nie­ro­ze­rwal­nie po­łą­czo­ne, gdyż oba roz­wi­nę­ły się z tej sa­mej tkan­ki em­brio­na. Ba­da­nia Mae Wan Ho (ge­ne­ty­ka z Hong Kon­gu) i wie­lu in­nych do­wo­dzą, że ko­la­gen po­sia­da zdol­ność za­pa­mię­ty­wa­nia i do­sto­so­wy­wa­nia się do re­je­stro­wa­nia no­wych bodź­ców. Moż­li­we za­tem, że po­przez sty­mu­la­cję po­wię­zi w ja­kiś spo­sób po­zwa­lamy cia­łu prze­pro­gra­mo­wać się przez do­tar­cie do owych em­brio­nalnych głę­bo­kich sił po­rząd­ku­ją­cych, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w ko­la­genie na po­zio­mie ko­mór­ko­wym. Z kli­nicz­nej ob­ser­wa­cji wy­ni­ka, że wła­śnie ta­ki pro­ces ma miej­sce.

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów