Swarzędzka Telewizja Kablowa

Leczenie w zgodzie z naturą

M. Majchrzak: „Mu­szę przy­znać, że za­nim zde­cy­do­wa­łam się za­pro­sić te­ra­peu­tę Ma­te­usza Mar­kie­wi­cza do stu­dia, bar­dzo scep­tycz­nie na­sta­wio­na by­łam na to, co ofe­ru­je swo­im pa­cjen­tom. Acz­kol­wiek, po wy­pró­bo­wa­niu na wła­snej skó­rze tzw. Tech­ni­ki Bo­we­na zmie­ni­łam zda­nie.

Tech­ni­ka Bo­we­na łą­czy na­tu­ral­ne te­ra­pie ma­nu­al­ne z wie­dzą na te­mat funk­cjo­no­wa­nia ludz­kie­go or­ga­ni­zmu. Trak­tu­je po­szcze­gól­ne ukła­dy cia­ła ja­ko sieć wza­jem­nych po­wią­zań, w któ­rych po­szcze­gól­ne ele­men­ty od­po­wie­dzial­ne są za po­szcze­gól­ne funk­cje. Ma­nu­al Cli­nic po­ma­ga pa­cjen­tom nie­mal­że z każ­dym pro­ble­mem zdro­wot­nym.Tech­ni­ka Bo­we­na, któ­rej uży­wa się w kli­ni­ce jest cał­ko­wi­cie na­tu­ral­na i nie­in­wa­zyj­na, a jed­no­cze­śnie sku­tecz­na i za­ska­ku­ją­ca w swo­ich nie­by­wa­łych re­zul­ta­tach. Pró­bo­wa­li­ście już tej te­ra­pii ma­nu­al­nej? Je­stem cie­ka­wa wa­szych od­czuć(…)”

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów