Strefa nauczania

Informacje

Ideą To­ma Bo­we­na by­ło, aby stu­dio­wa­nie i sto­so­wa­nie je­go tech­ni­ki by­ło do­stęp­ne dla wszyst­kich od le­ka­rza do go­spo­dy­ni do­mo­wej. Tak więc pro­gram szko­leń zo­stał tak skon­stru­owa­ny, aby mo­gli brać w nich udział wszy­scy chęt­ni, nie­za­leż­nie od wy­kształ­ce­nia, czy wie­ku.

Nau­cza­nie tech­ni­ki Bo­we­na skła­da się z kur­sów pod­sta­wo­wych (mo­du­ły 1-7) i po­dy­plo­mo­wych (mo­du­ły 8-12). Po­mię­dzy se­mi­na­ria­mi od­by­wa­ją się kil­ku­mie­sięcz­ne prze­rwy, w cza­sie któ­rych stu­den­ci ma­ją czas na prak­ty­kę. Po ukoń­cze­niu ca­łe­go cy­klu szko­le­nio­we­go, każ­dy stu­dent po­sia­da trzy dy­plo­my: Te­ra­peu­ty Tech­ni­ki Bo­we­na, Te­ra­peu­ty Spe­cja­li­stycz­nych Pro­ce­dur 1 (po­ziom za­awan­so­wa­ny) i Te­ra­peu­ty Spe­cja­li­stycz­nych Pro­ce­dur 2 (po­ziom mi­strzow­ski). 

Nau­cza­nie Tech­ni­ki Bo­we­na skła­da się w 80% z prak­ty­ki i tyl­ko w 20% z teo­rii. Opar­te jest na de­mon­stra­cji po­szcze­gól­nych ru­chó­w/pro­ce­dur, a na­stęp­nie prze­ćwi­cze­niu ich przez uczest­ni­ków na so­bie na­wza­jem. Do­bór pro­ce­dur na po­szcze­gól­nych eta­pach szko­le­nia zo­stał usta­lo­ny wg ich stop­nia skom­pli­ko­wa­nia i czę­sto­tli­wo­ści za­sto­so­wa­nia.

§1 Bowen Polska jest oficjalnym przedstawicielem Australijskiej Akademii Terapii Bowena, występującej jako podmiot prawa australijskiego pod firmą Bowtech Pty Ltd, zwanej dalej Akademią. Strony dopuszczają możliwość odbycia przez uczestnika szkolenia u innego instruktora licencjonowanego przez Akademię na zasadach określonych w niniejszej umowie. Uczestnik nie może przenieść praw na inną osobę, ani też inna osoba nie może wykonać obowiązków Uczestnika – wynikających z Umowy. §2 Strony zawierają Umowę, na podstawie której Bowen Polska zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z Techniki Bowena w zakresie modułu od 1 do 7. Bowen...
Czytaj dalej
§ 1. Bo­wen Pol­ska jest ofi­cjal­nym przed­sta­wi­cie­lem Au­stra­lij­skiej Aka­de­mii Te­ra­pii Bo­we­na, wy­stę­pu­ją­cej ja­ko podmiot pra­wa au­stra­lij­skie­go pod fir­mą Bow­tech Pty Ltd, zwa­nej da­lej Aka­de­mią. Stro­ny do­pusz­cza­ją moż­li­wość wy­ko­na­nia obo­wiąz­ków Bo­wen Pol­ska przez in­ny podmiot, pod wa­run­kiem, iż szko­le­nie zo­sta­nie prze­pro­wa­dzo­ne przez in­struk­to­ra li­cen­cjo­no­wa­ne­go przez Aka­de­mię na za­sa­dach okre­ślo­nych w ni­niej­szej umo­wie. Uczest­nik nie mo­że prze­nieść praw na in­ną oso­bę, ani też in­na oso­ba nie mo­że wy­ko­nać obo­wiąz­ków Uczest­ni­ka  – wy­ni­ka­ją­cych z Umo­wy. § 2. Stro­ny za­wie­ra­ją Umo­wę, na pod­sta­wie któ­rej Bo­wen Pol­ska...
Czytaj dalej
1. Zgodnie z zasadami Australijskiej Akademii Terapii Bowena, każdy terapeuta jest zobowiązany do odbywania tzw. powtórek rejestrowanych – w formie 4-dniowego seminarium co 2 lata. Terapeuci, którzy nie dopełnią tego obowiązku, nie mogą być promowani ani przez Biuro Bowen Polska, ani przez Stowarzyszenie – co oznacza, że zostanie ZAWIESZONA publikacja ich danych na stronach internetowych, a także nie będą mogli zakupować/otrzymywać materiałów reklamowych. 2. Powtórka musi być faktyczna (nie tylko formalna): a) Będzie obejmować wszystkie procedury z modułów 1-6, (w szczególnych przypadkach procedury z modułów 9 lub 11), b)...
Czytaj dalej
Dbaj­my o ja­kość na­szych za­bie­gów – ko­rzy­staj­my re­gu­lar­nie z po­wtó­rek. Każ­dy te­ra­peu­ta ma obo­wią­zek od­by­cia po­wtór­ki re­je­stro­wa­nej 4-­dnio­wej co 2 la­ta lub 2-­dnio­wej co rok li­cząc od ostat­nio od­by­te­go szko­le­nia uzna­ne­go przez Aka­de­mię. Po­wtór­kę moż­na od­być  na róż­ne spo­so­by: Kon­ty­nu­acja na­uki mo­du­ły 9 – 12, Po­now­ne uczest­nic­two w do­wol­nym szko­le­niu mo­du­ło­wym (najlepiej na modułach 3+4 i 5+6)– ce­na to 80% ak­tu­al­nej ce­ny da­ne­go kur­su, Mo­duł 8 (3 dni) + je­den dzień pod­czas do­wol­ne­go se­mi­na­rium pro­wa­dzo­ne­go przez Theo, ce­na 240 Eu­ro, 2 dni po­wtór­ki (mo­du­ły 1-12)...
Czytaj dalej

Aktualności Bowen

Kursy Techniki Bowena w promocyjnej cenie
29/06/2020
Rekomendacje Bowen Polska dotyczące pracy terapeutycznej
29/06/2020
Moduł 1+2 w Gdańsku
29/06/2020
Nowi terapeuci w stopniu zaawansowanym
12/06/2020
Kolejne kursy za nami
08/06/2020

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów