Logowanie

Regulamin portalu internetowego www.bowenpolska.pl

I. Zasady ogólne

 1. Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwanej dalej „ustawą”) jest Hanna Opiła, prowadząca działalność pod nazwą Bowtech z siedzibą w Poznaniu Os. Zwycięstwa 13/64, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – zwana w dalszej części Regulaminu bowenpolska.pl.
 2. Usługobiorcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu, mogą być wyłącznie użytkownicy przyporządkowani do następujących typów:
  1. sympatyk – osoba zainteresowana techniką Bowena, nie posiadająca innego typu na podstawie niniejszego Regulaminu,
  2. student – osoba, będąca uczestnikiem szkolenia podstawowego w zakresie techniki Bowena,
  3. terapeuta – osoba, która uzyskała co najmniej tytuł Terapeuty Techniki Bowena.
 3. Bowenpolska.pl podaje do wiadomości Usługobiorcy, iż korzystanie z usług elektronicznych niesie ze sobą potencjalne ryzyko przejęcia danych lub też zainfekowania komputera Usługobiorcy niepożądanym oprogramowaniem. Bowenpolska.pl zapewnia, iż w granicach należytej staranności, podejmuje wszelkie działania, zmierzające do uniknięcia przejęcia danych Usługobiorcy lub też zainfekowania komputera Usługobiorcy niepożądanym oprogramowaniem.
 4. W granicach należytej staranności, Bowenpolska.pl zapewnia, iż przekazywane przez Usługobiorcę dane, które mają zostać zamieszczone na stronie internetowej Bowenpolska.pl, przekazywane będą w sposób, zapewniający, iż osoba trzecia nie będzie miała możliwości usunięcia, modyfikacji lub dodania innych danych, jako Użytkownik. 
 5. Bowenpolska.pl oświadcza, iż zabezpieczeniem integralności danych przekazywanych przez Usługobiorcę do serwera Bowenpolska.pl jest system dostępu zabezpieczony przez szyfrowanie loginu i hasła protokułem szyfrującym.
 6. Dla prawidłowego współdziałania z oprogramowaniem stosowanym przez Bowenpolska.pl na portalu, zalecane jest posiadanie przez Usługobiorcę bieżącej wersji przeglądarki internetowej wiodących producentów (Mozzilla, Google, MS, Apple), o szerokości okna przeglądarki nie mniejszej niż 1024 piksele.
 7. Z uwagi na właściwość świadczonej usługi, tj. gromadzenie danych osób, będących sympatykami, studentami oraz terapeutami techniki Bowena, przy korzystaniu z usługi świadczonej przez bowenpolska.pl, niezbędne jest podanie rzeczywistych danych Usługobiorcy, w zależności od jego typu, szczegółowo wskazanych poniżej w treści niniejszego Regulaminu.

II. Rozpoczęcie i zakończenie świadczenia usługi

 1. Usługobiorca w formularzu zgłoszeniowym, zobowiązany jest podać wymagane przez Bowenpolska.pl dane, zgodnie z danymi rzeczywistymi, dotyczącymi Usługobiorcy. Do rozpoczęcia świadczenia usługi dochodzi poprzez akceptację Regulaminu przez Usługobiorcę oraz akceptację linku aktywacyjnego, zawartego w liście poczty elektronicznej, wysłanym przez Bowenpolska.pl pod adres elektroniczny Usługobiorcy, podany w formularzu zgłoszeniowym. Bowenpolska.pl zapewnia jednoznaczność osoby Usługobiorcy poprzez użycie loginu oraz hasła dostępu, nadanego przez Usługobiorcę. 
 2. Usługobiorca uprawniony jest do zakończenia korzystania z usługi w każdym czasie.
 3. Bowenpolska.pl uprawniony jest do rozwiązania Umowy w każdym czasie. 
 4. Oświadczenia o rozwiązaniu Umowy składane są:
  1. w przypadku oświadczenia Usługobiorcy – poprzez wysłanie wiadomości o temacie rozwiązanie pod adres kontakt@bowenpolska.pl z adresu Usługobiorcy, podanego przy rejestracji, 
  2. w przypadku oświadczenia Bowenpolska.pl – na adres poczty elektronicznej, podany podczas rejestracji Usługobiorcy.
 5. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w działaniu serwisu, Usługobiorca winien zgłaszać pod wyodrębniony adres poczty elektronicznej reklamacje@bowenpolska.pl, podając wyczerpująco opis nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu i jeśli to możliwe dołączając zrzuty ekranu obrazujące nieprawidłowość. Bowenpolska.pl rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 7 dni od jej złożenia.

III. Rodzaje świadczonych usług i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do niezamieszczania na portalu, udostępnionym mu przez Bowenpolska.pl informacji, do rozpowszechniania których Usługobiorca nie ma prawa, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, treści których rozpowszechnianie stanowiłoby czyn nieuczciwej konkurencji lub treści, których rozpowszechnianie stanowiłoby czyn ścigany w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy Bowenpolska.pl poweźmie urzędowo potwierdzoną lub inną wiarygodną informację o naruszeniu przez Usługobiorcę zasad określonych w zdaniu poprzedzającym, uprawniony jest do usunięcia takich treści z serwera, po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy do ich usunięcia i wyznaczeniu Usługobiorcy trzydniowego terminu do tego usunięcia. 
 2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że bowenpolska.pl uprawniony jest do ingerencji w treść materiałów, zamieszczanych przez Usługobiorcę przed ich publikacją, gdy treść materiału jest niezgodna z zasadami wiedzy i doświadczenia w zakresie techniki Bowena lub narusza zasady etyki terapeuty techniki Bowena, ogólne zasady kultury osobistej, ma na celu dyskredytację określonej osoby, grupy osób lub grupy zawodowej, społecznej, narodowej lub wyznaniowej. Bowenpolska.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Usługobiorcę majątkowych lub niemajątkowych praw autorskich osób trzecich.
 3. Usługi oferowane przez bowenpolska.pl polegają na możliwości dostępu do danych, umieszczanych na portalu przez bowenpolska.pl lub innych Usługobiorców, zamieszczaniu własnych materiałów i komentarzy oraz dokonywaniu zgłoszeń – w zależności od posiadanego typu użytkownika.
  Użytkownik - typ Sympatyk: wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, miejscowość, województwo, kraj zamieszkania, adres mailowy oraz nr telefonu. W przypadku Usługobiorców zamieszkałych poza granicami Polski, pole „województwo” pozostawia się nieuzupełnione, znak „-” a w polu „Miejscowość”, np. po przecinku, Usługobiorca podaje nazwę najbardziej zbliżonej charakterem do województwa jednostki podziału administracyjnego kraju.
  Użytkownik - typ Sympatyk ma prawo otrzymywać bieżące informacje, redagowane przez bowenpolska.pl w ramach newslettera oraz zapoznać się z terminarzem bieżących kursów techniki Bowena. Użytkownik - typ Sympatyk uprawniony jest do komentowania części zamieszczanych w portalu materiałów oraz uprawniony jest do zgłoszenia się w celu wzięcia udziału w szkoleniu w zakresie techniki Bowena.
 4. Użytkownik - typ Student: powstaje poprzez zgłoszenie się na szkolenie w zakresie techniki Bowena, po ponownej akceptacji treści Regulaminu. Użytkownik - typ Student obowiązany jest do uzupełnienia swoich danych o datę, miejsce i województwo urodzenia, adres dla odbioru korespondencji pocztowej, zawód oraz – na życzenie Użytkownika – danych prowadzonej działalności gospodarczej w celu wystawienia rachunku. Obok uprawnień dla typu Sympatyka, użytkownik - typ Student ma prawo zamieszczania na portalu plików graficznych w formatach: JPEG, JPG, PNG, o wielkości boku nie większej niż 1800 pikseli lub plików dziwiękowych MP3 o pojemności nie większej, niż 14 MB dla jednego pliku.
 5. Użytkownik - typ Terapeuta: wymaga uzyskania tytułu terapeuty na podstawie odrębnych unormowań, obok uprawnień, określonych dla użytkownika o typie studenta, ma prawo uzyskania oznaczenia, jako terapeuta.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Hanna Opiła, zam. w Poznaniu, os. Zwycięstwa 13/64. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych określonych w nin. Regulaminie wyłącznie w celu świadczenia usług elektronicznych, określonych w Regulaminie. Dane osobowe, z wyjątkiem daty i miejsca urodzenia, będą dostępne każdej osobie, odwiedzającej portal bowenpolska.pl. Odmowa wyrażenia zgody spowoduje niemożność świadczenia usług określonych w Regulaminie. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż w każdym czasie ma prawo do odwołania zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, co pociągnie za sobą zaprzestanie świadczenia przez bowenpolska.pl usług elektronicznych, określonych w Regulaminie.
 2. Usługobiorcy przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, a zwłaszcza prawo do:
  1. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze,
  2. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane jego dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  3. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące.