Logowanie

Anatomia i fizjologia / Program

Sześciodniowe se­mi­na­rium, któ­re obej­mu­je 80 go­dzi­n szko­le­nio­wych.

Kurs jest adre­so­wany głów­nie do stu­den­tów Tech­niki Bowena, pro­gram i czas trwa­nia szko­le­nia speł­nia wyma­ga­nia Bow­tech. Tema­tyka kursu jest szcze­gól­nie skon­cen­tro­wana wokół zagad­nień zwią­za­nych z tkan­kami, z któ­rymi bez­po­śred­nio pra­cują tera­peuci — ukła­dem mięśniowo-powięziowym oraz ner­wo­wym. Prio­ry­te­tem jest aspekt prak­tyczny prze­ka­zy­wa­nej wie­dzy anatomiczno-fizjologicznej dla tera­pii Bowena. 

cz. 1 OGÓLNA - każdy może wziąć udział
cz. 2 ANATOMIA TECHNIKI BOWENA - tylko dla stu­den­tów (po module 5 i 6) lub tera­peu­tów Tech­niki Bowena

Uczest­nicy otrzy­mują mate­riały szko­le­niowe (skrypt i plan­sze) oraz zaświad­cze­nie o ukoń­cze­niu szkolenia. 


Instruktor: Izabela Kamińska