Logowanie

Wzór umowy szkolenie podyplomowe

§ 1.  

1. Bowen Polska jest oficjalnym przedstawicielem Australijskiej Akademii Terapii Bowena, występującej jako podmiot prawa australijskiego pod firmą Bowtech Pty Ltd, zwanej dalej Akademią.

2. Strony dopuszczają możliwość wykonania obowiązków Bowen Polska przez inny podmiot, pod warunkiem, iż szkolenie zostanie przeprowadzone przez instruktora licencjonowanego przez Akademię na zasadach określonych w niniejszej umowie.

3. Uczestnik nie może przenieść praw na inną osobę, ani też inna osoba nie może wykonać obowiązków Uczestnika  - wynikających z Umowy.

 

§ 2.  

1. Strony zawierają Umowę, na podstawie której Bowen Polska zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z Techniki Bowena w zakresie modułu od 9 do 12.

2. Bowen Polska oferuje i/lub zapewnia:

1) szkolenie w układzie modułowym, w formie dwudniowych seminariów:

a) moduł 9 – 2 kolejne dni zajęć, po 8 godzin

b) moduł 10 – 2 kolejne dni zajęć, po 8 godzin, zakończone egzaminem

c) moduł 11  – 2 kolejne dni zajęć, po 8 godzin

d) moduł 12 – 2 kolejne dni zajęć, po 8 godzin, zakończone egzaminem,

wg programu Akademii, dostępnego na stronie bowenpolska.pl.

2) organizację seminariów z zachowaniem wymaganych odstępów między nimi, tj: między modułami 9 i 10  oraz 11 i 12 – minimum 6 miesięcy,

3) zajęcia w j. polskim, a w przypadku instruktora nie mówiącego po polsku – tłumaczenie na j. polski,

4) podręczniki w j. polskim tłumaczone z wersji oryginalnej z j. angielskiego,

5) zimne i ciepłe napoje, drobne przekąski.

3. Bowen Polska nie zapewnia uczestnikom wyżywienia, zakwaterowania, ani transportu. W toku zajęć przewidziana jest jednogodzinna przerwa na lunch.

 

§ 3.  

1. Wynagrodzenie Bowen Polska za przeprowadzenie szkolenia w zakresie:

1) każdego z modułów 9 i 10 – wynosi 300 EURO, przy czym wynagrodzenie może być uiszczone w EURO lub w PLN – na zasadach, określonych w par. 3 ust. 2 pkt. 1,

2) każdego z modułów 11 i 12 – 400 EURO – przy czym wynagrodzenie uzupełniające ponad uiszczoną zaliczkę może zostać uiszczone wyłącznie w EURO.

2. Uczestnik obowiązany jest do:

1) zgłoszenia uczestnictwa w poszczególnych seminariach wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej bowenpolska.pl oraz jednoczesnego opłacenia zaliczki w kwocie 100 EURO lub 450 PLN,

2) dokonania czynności określonych w pkt 1) bez zwłoki, nie później jednak niż na:

a) 1 miesiąc – w przypadku modułów 9 i 10 oraz

b) 2 miesiące – w przypadku modułów 11 i 12

- przy czym o zapisie na seminarium decyduje kolejność wpływu zaliczek na konto Bowen Polska,

3) dokonania wpłaty (PLN lub Euro) różnicy między uiszczoną zaliczką, a ceną całkowitą danego seminarium najpóźniej do końca roboczego dnia, poprzedzającego rozpoczęcie seminarium. Za datę uiszczenia dopłaty uznaje się bezwzględnie wpływ środków na rachunek Bowen Polska. Nie spełnienie tego warunku w wyżej określonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w seminarium z przyczyn, leżących po stronie Uczestnika. Dla Uczestników dokonujących wpłaty w PLN, cena seminarium zostanie ustalona najpóźniej na 4 dni robocze przed rozpoczęciem seminarium w oparciu o średni kurs kantorowy sprzedaży Euro i podana uczestnikom mailem lub SMS,

4) poinformowania Bowen Polska o ewentualnych chorobach i dolegliwościach, wszczepionych implantach  oraz o stanie ciąży,

5) niezwłocznego poinformowania instruktora prowadzącego dane szkolenie o zmianach swojego samopoczucia, przy czym Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Technika Bowena jest terapią bezpieczną, a ewentualne zmiany samopoczucia są zwykłym następstwem wykonywanych na osobie Uczestnika ruchów/procedur Bowena i mają charakter przejściowy. Strony wyłączają odpowiedzialność Bowen Polska z tytułu ewentualnego rozstroju zdrowia, powstałego w związku lub przy okazji udziału w szkoleniu.

3. Po dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem portalu bowenpolska.pl oraz wpłacie zaliczki, Uczestnik otrzyma drogą mailową informację o miejscu odbycia się danego seminarium oraz inne informacje organizacyjne.

4. Do szkolenia w zakresie modułu 9 można przystąpić po upływie minimum 8 miesięcy po ukończeniu szkolenia w zakresie modułu 7.

5. Warunkiem przystąpienia do szkolenia w zakresie modułu 9 jest:

1) pozytywny wynik egzaminu, kończącego szkolenie w zakresie modułu 7,

2) odbycie powtórki w zakresie modułu 8,

3) dostarczenie w formie elektronicznej 10 opisów przypadków, według ustalonego wzoru, bez danych osobowych pacjentów,

4) przedłożenie zaświadczenia o ukończeniu kursu anatomii i fizjologii człowieka w wymiarze co najmniej 80 godzin,

5) przedłożenie zaświadczenia o ukończeniu zaawansowanego kursu pierwszej pomocy w wymiarze co najmniej 16 godzin.

6. Nie stosuje się wymogu przedłożenia zaświadczeń o ukończeniu kursów:

1) o których mowa w pkt 4) i 5) ustępu poprzedzającego, do lekarzy, pielęgniarek i położnych,

2) o których mowa  w pkt 4) do fizjoterapeutów i techników masażystów,

- pod warunkiem przedłożenia dowodu ukończenia nauki w tych dziedzinach.

7. Warunkiem przystąpienia do szkolenia w zakresie modułu 11 jest nabycie uprawnień do otrzymania dyplomu Akademii o ukończeniu szkolenia w zakresie SPB1.

8. W razie rezygnacji z udziału w:

1) seminariach 9 i 10 w terminie do 21 dni przed jego rozpoczęciem,

2) seminariach 11 i 12 w terminie do 31 dni przed jego rozpoczęciem.

Uczestnik ma prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki lub też zaliczenia jej na poczet zaliczki na seminarium, obejmującego te same moduły, organizowanego w innym terminie i/lub mieście.

9. W przypadku rezygnacji z danego seminarium, złożonej przez Uczestnika w terminie późniejszym, niż określonych  w par. 3 ust. 7 pkt. a i b  przed jego rozpoczęciem, Uczestnik traci prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki. W przypadku rezygnacji spowodowanej chorobą, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, lub innym udokumentowanym zdarzeniem losowym, Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonej zaliczki bez względu na termin rezygnacji.

10. Bowen Polska zastrzega sobie prawo do odwołania danego seminarium albo zmiany jego terminu lub miasta, z przyczyn losowych lub gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 10 osób. O powziętej decyzji niezwłocznie zawiadamia Uczestnika. W takim wypadku Uczestnik ma prawo żądania zwrotu kwot uiszczonych na dane seminarium lub wyboru seminarium w innym terminie/mieście.

 

§ 4.  

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie szkolenia, wykonywane będą poszczególne ruchy/procedury Bowena  na osobie Uczestnika – bez naruszania jego intymności.

2. Uczestnik wykonywać będzie ruchy i procedury techniki Bowena na osobie innych Uczestników i zobowiązuje się do ich wykonywania zgodnie z zaleceniami Instruktora, bez naruszania intymności pozostałych Uczestników.

 

§ 5.  

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie treści przekazywane w trakcie szkolenia korzystają z ochrony prawnej, a wszelkie prawa do tych treści przysługują Akademii.

2. Uczestnik zobowiązuje się, do tego, iż bez wcześniejszej, pisemnej Zgody Akademii, nie będzie:

1) rejestrować w jakikolwiek sposób przebiegu szkolenia,

2) kopiować w jakikolwiek sposób materiałów drukowanych, otrzymanych podczas szkolenia oraz notatek,

3) rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie materiałów drukowanych oraz notatek – w całości lub części,

4) rozpowszechniać treści, przekazywanych uczestnikom podczas szkoleń w jakiejkolwiek formie,

5) podawać się za instruktora lub demonstratora techniki Bowena, a także nauczać lub demonstrować tę technikę publicznie, w tym w sieci Internet.

 

§ 6.  

1. Bowen Polska zastrzega sobie prawo zakończenia świadczenia usług szkoleniowych na rzecz Uczestnika w trybie natychmiastowym w razie uniemożliwiania lub poważnego utrudniania prowadzenia szkolenia lub w razie naruszenia praw i dóbr osobistych innych uczestników szkolenia.

2. Ponadto Bowen Polska uprawniona jest do odmowy kontynuacji szkolenia w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad, określonych w § 7 ust. 2. W takim wypadku uczestnik nadal związany jest zakazami, określonymi w tym postanowieniu.

 

§ 7.  

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż przebieg szkolenia może być rejestrowany przez Bowen Polska.

2. Uczestnik zezwala Bowen Polska na rozpowszechnianie jego wizerunku w publikacjach oraz sieci Internet, wyłącznie w materiałach związanych z techniką Bowena. Uczestnik ma prawo pisemnego cofnięcia tego zezwolenia przed rozpoczęciem danego seminarium.

 

§ 8.  

1. Po zakończeniu modułu 10  i pomyślnym zdaniu egzaminu Uczestnik nabywa uprawnienia do otrzymania dyplomu Akademii o ukończeniu szkolenia zakresie Specjalistycznych Procedur Bowena 1 - SPB1.

2. Po zakończeniu modułu 12 i pomyślnym zdaniu egzaminu Uczestnik nabywa uprawnienia do otrzymania dyplomu Akademii o ukończeniu szkolenia w zakresie Specjalistycznych Procedur Bowena 2 - SPB2.

 

§ 9.  

1. W celu potwierdzenia umiejętności oraz zachowania prawa do publikacji na stronie bowenpolska.pl, terapeuta ma obowiązek regularnego udziału w szkoleniach powtórkowych, ewidencjonowanych przez Akademię – tzw. powtórki rejestrowane. Terapeuta obowiązany jest przystąpić do pierwszej powtórki rejestrowanej po upływie 2 lat od ostatnio odbytego szkolenia w zakresie któregoś z modułów. Kolejna powtórka rejestrowana winna odbyć się po upływie 2 lat od zakończenia poprzedniej powtórki rejestrowanej.

2. Za zachowanie dwuletniego okresu uważa się zgłoszenie w Bowen Polska zamiaru wzięcia udziału w pierwszej, możliwej do realizacji powtórce rejestrowanej po upływie dwuletniego okresu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

3. Obowiązek udziału w powtórce rejestrowanej zostaje spełniony w jeden z następujących sposobów:

1) udział w czterodniowym szkoleniu powtórkowym,

2) udział w seminarium w zakresie modułu 5+6,

3) udział   w jednym module powyżej modułu 4 oraz w dwudniowym szkoleniu tematycznym.

4. Terapeuta może również dopełnić obowiązku powtórki rejestrowanej, biorąc udział w dwudniowym szkoleniu, obejmującym jeden z wcześniej odbytych modułów od 5 do 12, nie rzadziej, niż jeden raz w roku. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. Jeśli terapeuta odbywać będzie powtórkę rejestrowaną, w postaci ponownego uczestnictwa  w seminarium, obejmującym  wybrane moduły, obowiązuje go odpłatność w wysokości 80% ceny seminarium aktualnej w chwili jego odbycia.


6. Szczegółowe informacje nt. aktualnych możliwości odbywania powtórek rejestrowanych wraz z cennikiem są publikowane na stronie bowenpolska.pl.

 

§ 10.        

1. Umowa została zawarta w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej.

2. Do chwili złożenia podpisów, Strony związane są formą dokumentową, poprzez umieszczenie wzorca umowy na stronie internetowej bowenpolska.pl oraz akceptację jej treści podczas zapisu na pierwsze szkolenie, lub też poprzez akceptację jej treści drogą wymiany korespondencji mailowej.

3. Jeżeli Uczestnik rozpoczął szkolenie i odbył choć jedno z seminariów, postanowienia Umowy obowiązują Strony od chwili jej akceptacji w formie dokumentowej, począwszy od najbliższego seminarium.