Technika Bowena w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

W 2018 ro­ku w cza­so­pi­śmie World Scien­ti­fic News zo­stał opu­bli­ko­wa­ny ar­ty­kuł na­uko­wy opi­su­ją­cy sku­tecz­ność tech­ni­ki Bo­we­na w nie­spe­cy­ficz­nych ze­spo­łach bó­lo­wych krę­go­słu­pa lę­dź­wio­we­go, autorstwa Ewe­li­ny Kop­czyń­skiej, Rok­sa­ny Ma­lak , An­ny Ko­stiu­kow, Wło­dzi­mierza Sam­bor­skiego. Prze­pro­wa­dzo­ne ba­da­nia są pierw­szą w Pol­sce, tak ob­szer­ną pra­cą do­ty­czą­cą tej tech­ni­ki. Ca­ły ar­ty­kuł do­stęp­ny na stro­nie World Scien­ti­fic News – TUTAJ