Najnowsze wieści ze świata Techniki Bowena

Aktualności

Zapraszamy na kur­sy dla po­cząt­ku­ją­cych. Obec­nie pro­po­nu­je­my na­stę­pu­ją­ce lo­ka­li­za­cje: Poznań – 5-8 września 2019 Katowice – 20-23 września 2019 Warszawa – 19-22 października 2019 Bar­dzo pro­si­my o nie­zwle­ka­nie z za­pi­sa­mi, gdyż im dłu­żej nie ma­my wy­star­cza­ją­cej ilo­ści chęt­nych, po­trzeb­nej do utwo­rze­nia gru­py, tym więk­sze jest praw­do­po­do­bień­stwo, że da­ny kurs zo­sta­nie od­wo­ła­ny lub zre­ali­zo­wa­ny w in­nym mie­ście. Zda­rza się rów­nież, że za­in­te­re­so­wa­nie kur­sem jest na ty­le du­że, że oso­by któ­re zwle­ka­ją z za­pi­sem nie mo­gą być przy­ję­te z po­wo­du bra­ku miejsc. Je­śli kurs jest od­wo­ła­ny lub prze­nie­sio­ny do in­ne­go mia­sta, a no­wa lo­ka­li­za­cja nie wszyst­kim...
Czytaj więcej
1 31 32 33

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów