Logowanie

Instruktor

Izabela Kamińska

Tera­peutka Tech­niki Bowena w stop­niu mistrzow­skim —  absol­wentka The Bowen The­rapy Aca­demy of Austra­lia, Mgr fizjo­te­ra­pii — abslo­wentka Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­nego w Katowicach. 

  • Od ponad 20 lat zaj­muję się sze­roko pojętą pracą z cia­łem. Od roku 2009 pro­wa­dzę Gabi­net Fizjo­te­ra­pii Aloha. Spe­cja­li­zuję się w Technice Bowena, która jest miękką tera­pią manu­alną, anga­żu­jącą układ ner­wowy, mię­śniowy i sieć powięzi.
  • Ukoń­czy­łam stu­dia na kie­runku fizjo­te­ra­pia na Aka­de­mii Wycho­wani Fizycz­nego w Kato­wi­cach. Na stu­diach zdo­by­łam dogłębną wie­dzę z zakres ana­to­mii, bio­che­mii, fizjo­lo­gii czy bio­me­cha­niki oraz pozna­łam różne metody fizjo­te­ra­peu­tyczne. Prak­ty­ko­wa­łam w przy­chod­niach, szpi­ta­lach i sanatoriach. 


25.07.2017 r. zdałam egzamin instruktorski przed Ossie i Elaine Rentsch, stając się jedną z dwóch pierwszych polskich instruktorek Techniki Bowena.